Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường trung học cơ sở thôm mòn
thommon
Địa chỉ: xã Thôm Mòn - quóc lộ 6 - Thị trấn Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.847.286
Email:vuonghongtc@gmail.com.edu.vn

thống kê truy cập

usersOnline: 1
hitsTổng số truy cập: 33.417
  • left 1
  • left 2
  • left 3
  • left 4
Slide 2 Slide 3 Slide 4

Các tổ, nhóm chuyên môn

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/KH-PGDĐT-GDTrH

      Thuận Châu, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên

Trung học cơ sở năm học 2013-2014

                                                           

            Căn cứ Công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Kế hoạch số 581/KH-SGDĐT ngày 01/07/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên Trung học cơ sở năm học 2013 - 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ của các cấp học, bậc học trong năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên.

Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, khả năng tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên cũng như năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên tại các đơn vị trường học.

Bồi dưỡng thường xuyên giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

Cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy cấp Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

III. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:

1. Khối kiến thức bắt buộc.

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:

- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.

- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.

- Nội dung:  Do Bộ Giáo dục và  Đào tạo quy định cụ thể  theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của các cấp học, bậc học; chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo cấp học.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:

- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện).

-  Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.

- Nội dung: Do Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Châu quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục theo cấp học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; quy định bồi dưỡng theo kế hoạch của các Dự án.

2. Khối kiến thức tự chọn.

 Nội dung bồi dưỡng 3:

- Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.

- Thời lượng khoảng 60 tiết/năm học.

- Nội dung: Đây là khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên theo cấp học.

- Mỗi giáo viên lựa chọn một số mô đun phù hợp để bồi dưỡng trong năm học, đảm bảo khối kiến thức tự học đạt 60 tiết/năm học.

3. Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên.

Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của năm học, với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương; tổng thời lượng bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên trong mỗi năm học đảm bảo 120 tiết.

4. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên.

- Tài liệu BDTX được tổ chức biên soạn và phát hành dưới dạng ấn phẩm, băng tiếng, băng hình và các thiết bị lưu trữ thông tin khác đảm bảo các quy định của Chương trình BDTX, hình thức BDTX quy định tại Điều 5 Quy chế BDTX (quy chế 26/2012/BGDĐT ngày 10/7/2012 về BDTX).

 Các đơn vị trường học đăng ký mua đủ tài liệu cho giáo viên.

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:

1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Interne,…).

V. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:

1. Khối kiến thức bắt buộc.

1.1.  Nội dung bồi dưỡng1:

- Nội dung cơ bản và những điểm mới về lý luận của kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ III và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; thời sự chính trị của tỉnh, của huyện;

- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; các cuộc vận động “hai không”; cuộc vận động “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

- Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

          - Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;

- Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;                                                                                                                                                                                    

- Quy chế về tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế 02);

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

            - Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;

       - Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ  về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục.

            - Thông tư Số: 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

- Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục;

- Các văn bản của các cấp có thẩm quyền quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và học sinh.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:

- Các văn bản chỉ đạo về Giáo dục trung học cơ sở:

+ Công văn số 961/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2008; Công văn 178/SGDĐT- GDTrH ngày 09/3/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La;

+ Quy chế về đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với trường đang thực hiện giảng dạy bổ túc THCS);

+ Quy chế về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Quy chế về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế 11);

+ Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Châu về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

- Bồi dưỡng về chuyên môn:

+ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học cho cán bộ quản lý; đổi mới phương pháp và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;

+ Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, vận dụng vào từng môn học cụ thể, áp dụng phương pháp dạy học tích cực(sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học).

+ Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, cách xây dựng ma trận đề, ra đề kiểm tra, cách biên soạn đề cho các tiết kiểm tra định kỳ và học kỳ.

+ Triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức website, diễn đàn theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.

    + Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên tiếng Anh.

    + Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị về việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị.

    2. Khối kiến thức tự chọn:

Nội dung bồi dưỡng 3:

- Các nhà trường định hướng cho giáo viên tự lựa chọn các mô đun để bồi dưỡng sao cho phù hợp với bản thân và thực tiễn nơi công tác.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo định hướng một số mô đun để cán bộ quản lý và giáo viên lựa chọn cụ thể như sau:

             Mô đun 1. Phương pháp dạy học tích cực.

             Mô đun 2. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Mô đun 3. Sử dụng các thiết bị dạy học.

Mô đun 4. Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp.

            Mô đun 5. Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.

             Mô đun 6. Dạy học với công nghệ thông tin.

             Mô đun 7. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.

             Mô đun 8. Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm.

             Mô đun 9. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS.

             Mô đun 10. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS.

             - Ngoài ra cán bộ quản lý, giáo viên có thể chọn các Mô đun theo Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của bộ Trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hanh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG:

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch (đã được phê duyệt) của giáo viên; đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo Chương III - Điều 12, Điều 13, Điều 14 - Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giáo viên.

- Căn cứ vào Thông tư ban hành chương trình BDTX của cấp học; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 20/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Phòng Giáo dục và Đào tạo để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân (Kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức BDTX; Kế hoạh xây dựng theo năm học và được Hiệu trưởng phê duyệt).

- Mỗi giáo viên có 02 sổ bồi dưỡng thường xuyên, trong đó 01 sổ kế hoạch; 01 sổ ghi chép đầy đủ nội dung bồi dưỡng 1 (đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học), nội dung bồi dưỡng 2 (đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện) và nội dung bồi dưỡng 3 (các mô đun); trình bày cần cụ thể, rõ ràng và khoa học.

2. Nhà trường.

Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên chung của đơn vị (kế hoạch phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức bồi dưỡng thường xuyên).

3. Quy định nộp báo cáo.

Trước ngày 20/9/2013 các đơn vị trường học nộp Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2013-2014 của các đơn vị về bộ phận chuyên môn trung học cơ sở phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trước ngày 10/5/2014 các đơn vị trường học tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung bồi dưỡng thường xuyên; Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên kèm theo danh sách xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014 về bộ phận chuyên môn trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Châu yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2013-2014 trong quá trình triển khai có vướng mắc liên hệ bộ phận chuyên môn trung học cơ sở để được giải đáp. Số điện thoại: 0223 847 583./.

 

Nơi nhận:

   - Như kính gửi;

   - Website Phòng GDĐT;

   - Lưu: VT, CM.(hưng 40b)

 TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Ngọc Quang

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG TỔNG HỢP

KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

XẾP LOẠI

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ……….., ngày     tháng         năm 2014

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Liên kết web

  • left 5